Какво е превод

КРАТКО ПОЯСНЕНИЕ КАКВО Е ПРЕВОД

 

welcome-976277_1920Преводът представлява предаване на даден текст или реч от един език, наречен изходен, на друг, наречен целеви.

Преводачът трябва да се придържа максимално близко както към смисъла, така и към формата на оригиналния текст или реч. Думи, изрази и значение се предават, пренасят от единия език на другия. Преводите се правят предимно от хора, но напоследък съществува тенденция към автоматизиране и компютъризиране на превода, така наречения машинен превод.

Човекът, който извършва превод на устна реч или писмен текст от един език на друг, най-често от чужд на роден и обратно се нарича преводач.

Преводът условно може да се раздели на устен и писмен. Устният от своя страна се дели на консекутивен (с други думи последователен, при който говорещият и превеждащият се редуват) и симултанен (едновременен, или синхронен, при който говорещият не прави паузи за превеждащия, а двамата говорят едновременно). Обикновено симултанният превод се използва, когато са налице специални технически средства, позволяващи на слушателите да слушат само единия говорещ — например при международни форуми чрез слушалки с избор на език за слушане, или пък при радио или телевизионно предаване чрез усилване на превода на текста, предназначен за публиката и заглушаване на оригинала, или пък при съдебни процедури.

Оценяването на обема на превода може да стане според времето, необходимо за превода, или според обема на превеждания текст. В първия случай като измервателна единица на извършената преводаческа услуга служи астрономическият час. Този вид оценка се използва при устни преводи, но относително рядко за писмени, обикновено се прилага когато се превеждат допълнения или промени във вече съществуващ текст, т.е. когато е трудно да се определи обемът на превеждания и преведения текстови материал.

Обемът и цената може да се установят на основание дума, ред, стандартна страница (съдържаща определен брой символи, така наречените печатни знаци). Пресмятането може да се осъществи на база както на входящия текст, така и на целевия. Тъй като в много случаи входящият текст е само на хартиен носител, а продуктът на труда на преводача е готовият превод, на практика се пресмята обемът на вече готовия преведен текст. В България е прието обемът на превода да се изчислява на база стандартна страница готов превод, съдържаща 1800 символа заедно с интервалите.